Uppdatering om Ånäsfältets Framtid

Ånäsfältets framtid kommer att diskuteras på måndag (den 23:e april 2018). Tjänstemännen har jobbat vidare på förslaget som vi tidigare har skrivit om att bygga boende och en ny F-9 skola på fältet.

Du kan läsa om planerna här.

Bagaregården har en stadsplan som har mer än hundra år på nacken. Permanent bebyggelse på fältet kommer att förändra områdets karaktär och det är ytterst viktigt att kommunen och politiker förstår betydelsen av fältet för Bagaregården innan ett slutgiltigt beslut tas.

Vi tycker som förening att det är viktigt att alla som bor i området får en möjlighet att tycka till om planerna och framföra sin åsikt i frågan. Vi har därför skrivit till alla politiker som sitter i Fastighetsnämnden och bett om en öppen och transparent medborgardialog inför vidare arbete med planen. Vi tror det finns goda möjligheter till dialog eftersom tjänstemännen i sina svar till politiker själva har påpekat behov av dialog med närboende och föreningar. Vi tror och hoppas att politiker i nämnden är av samma uppfattning som tjänstemännen.

Det är viktigt att förstå att planen fortfarande är i ett tidigt skede och kan komma förändras.

Hoppas vi ses på årsmötet – den 22:a april på Redbergsskolan kl.19

Medborgardialog om Ånäsfältets framtid

Med anledning av liggande planer att bygga ny skola och bostäder på Ånäsfältet har vi skrivit till ansvariga politiker i Göteborgskommun (Fastighetsnämnden) och efterfrågat en medborgardialog. Vi anser som förening att kommunen har ett ansvar att ta reda på hur området används idag innan man tar ett beslut om framtida utveckling. Styrelsens hållning i frågan är att vi som förening ska jobba för att boende i området kommer till tals.

Här följer brevet i sin helhet.

Hej

Vi skriver till dig och dina kollegor i Fastighetsnämnden med anledning av planer för Ånäsfältet i Bagaregården. Genom offentliga handlingar har vi förstått att kommunens tjänstemän skissar på planer på att bygga en skola samt trygghetsboende på Ånäsfältet. Att stadsbilden förändras i en växande stad är normalt och bör ses som någonting positivt förutsatt att ändringen är till det bättre.

För att tillgodose att Bagaregården utvecklas på ett positivt sätt är det viktigt att förstå hur våra grönområden utnyttjas idag. För att möjliggöra detta måste en medborgardialog genomföras. Självklart vill man behålla de goda aspekter som området har samtidigt som de mindre positiva aspekter som finns planeras bort. Först om boende i området får chansen att påvisa hur ytan utnyttjas idag går det göra en väl sammanvägd bedömning hur man bäst utnyttjar området imorgon.

I de offentliga handlingarna kan man läsa att tjänstemännen på IoFF och Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd har förstått vikten av att förankra eventuella planer med lokalbefolkningen genom medborgardialog. Vi tycker det är viktigt att ni som politiker i fastighetsnämnden verkar för en bred och djup dialog med boende i området.

Fältet är uppskattat i området som en yta som tillåter spontanidrott och rekreation. Ånäsfältet nämns även som grönområde för rekreation i samrådet för planen ”Olskroken/Bagaregården – Blandstad inom Gamlestadens fabriker – FN1143/12”. Ånäsfältets betydelse som grönområde kommer öka med förtätning av närliggande områden. Därför krävs det en exceptionell insats av staden när det kommer till denna unika yta i Bagaregården.

Vi undrar därför om du kommer verka för en öppen och transparent dialog med medborgarna som använder fältet idag?

Med vänlig hälsning
Tillsammans För Bagaregården

Påskbrasan 2018 inställt

För att kunna genomföra våra evenemang som påskbrasan är vi beroende av frivilliga som kan komma och hjälpa till med att arrangera. Tyvärr har vi i år inte fått tillräckligt med frivilliga att ställa upp och tvingas därför ställa in evenemanget i år. Vi tycker såklart detta är väldigt tråkigt men ser samtidigt ingen möjlighet att genomföra ett arrangemang som en brasa med för få personer.

Vi får passa på att önska er alla en trevlig påsk tyvärr detta år utan brasa på Ånäsfältet.

Göteborgs stad – ”Som jag sagt tidigare så tas hela Ånäsfältet i anspråk”

 

Göteborgs kommun jobbar för närvarande på ett förslag att bebygga Ånäsfältet med en skola, idrottshall och bostäder.

Planerna är en F-9 (förskola till årskurs 9) skola för 650 elever med tillhörande idrottshall samt ca 30-tal bostäder. I mailkorrespondens mellan tjänstemän på kommunen har det framkommit att detta förslag skulle leda till att hela fältet tas i anspråk.

Staden anser att behovet av skolplatser i stadsdelen kommer att öka på grund av planerade bostäder primärt på Prästgårdsängen. Ett av förslagen för att hantera denna ökning är byggplanerna för Ånäsfältet. Stadsledningskontoret och politiker i SDN Örgryte-Härlanda har valt ut Ånäsfältet som lämplig för bebyggelse.

Tjänstemännen på Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda har efterfrågat medborgaredialog för de förväntat kvarvarande delarna av området. Ansvarig tjänsteman för förslaget har svarat i mail ”Som jag sagt tidigare så tas hela Ånäsfältet i anspråk”.

– För att rätt beslut ska tas är det viktigt att staden förstår hur ytan används idag som område för rekreation och spontanidrott, säger Linus Ivarsson, ordförande i Tillsammans För Bagaregården.

Förslaget ligger idag fortfarande under behandling av Fastighetskontoret. Politiker i Fastighetsnämnden förväntas ta ett första beslut i ärendet i februari 2018. Förslaget har försenats flera gånger. En planansökan var färdig tidigare i höst men försenades då Fastighetskontoret vill lägga till bostäder till planen utöver utbildningslokaler och idrottshall.

Enligt ansvariga tjänstemän innehåller förslaget uteytor som är tänkta att samutnyttjas med de boende i Bagaregården

– Det finns en uppenbar risk att skolgården inte kommer vara tillgängligt för allmänheten på samma vis som idag. Det unika med Ånäsfältet är att vem som helst kan använda fältet. Brännboll, fotboll, pulkaåkning och till och med vår kända påskbrasa har ordnats under åren. Staden måste se till att möjligheten till dessa aktiviteter kvarstår även i framtiden, fortsätter Linus Ivarsson.

Medborgardialog efterfrågas av Tillsammans För Bagaregården för att säkerställa att egenskaper och kvaliteter som området bidrar med idag ska fortsätta finnas kvar även för framtida generationer.

Kommentarer om Ånäsfältet från kommunen

– I Bagaregården, Lunden och Olskroken är det mycket ont om öppna oprogrammerade gräsytor att leka, sola och ha picknick på. Det bör finnas kvar tillräckligt stora sådana ytor på Ånäsfältet. – Stadsbyggnadskontoret

– Ånäsfältet ligger inom en del av staden där det råder brist på bostadsnära park. Den yta som idag förvaltas av park- och naturförvaltningen är för liten för att uppfylla de krav som finns vad gäller just bostadsnära park. Park- och naturförvaltningen skulle därför önska att användningen av hela Ånäsfältet sågs över. På det sättet skulle kvaliteterna på platsen kunna förbättras och brist på bostadsnära park i området kunna åtgärdas. – Park och Natur

– Vi vill också understryka vikten av dialog med de föreningsbildningar som finns i området och som varit aktiva i frågan om att bevara och utveckla ”lekfältet”. Bland de tankar som formulerats av de närboende finns tanken om ett modernt aktivitetsfält som är öppet dygnet runt men fungerar som skolgård och idrottsarena för skolorna under dagtid. – Idrott och Föreningsförvaltningen


Flera av våra medlemmar har samlat ihop information om Ånäsfältets framtid genom att begära ut allmänna handlingar från kommunen. Klicka här för att ladda ner en sammanställning på dessa dokument. Vi har valt att ta bort personlig e-mail adress och efternamn på samtliga individer av integritetsskäl.

Kulturloop och gemensam plantering

Tack alla som hjälpte till med vår gemensamma plantering av påskliljor. 500 lökar väntar på att gro inför våren. Det var många som promenerade genom vår vackra stadsdel och upptäckte Bagaregårdens historiska hemligheter. En riktig trevlig höstlördag. Stort tack till Erik Olsson Fastighetsförmedling och Göteborgs Stad som möjliggjorde detta evenemang.

Bagaregårdens Village Fête – 2017

Tack till alla våra volontärer som hjälpte till att förverkliga ännu ett fantastiskt evenemang i Bagaregården. Barnen hoppade, familjer fikade och i skrivande stund håller vi på att utse de två lyckliga vinnarna i femkampstävlingen!

Nytt för i år var blindskattjakt, tipspromenad och växtförsäljning (hoppas tomaterna smakar senare i sommar).

Ett stort tack till alla besökare som köpte våra hembakade kakor, deltog i femkampen och hoppade i hoppborgen. Alla pengar som har samlats in går oavkortat till att täcka våra kostnader till våra evenemang och utan era bidrag skulle vi inte kunna fortsätta att sprida glädje och gemenskap i Bagaregården.

Vi syns på nästa evenemang.

Påskbrasa 2017

Var du på årets enda påskbrasa i centrala Göteborg?

Som vanligt var vi flera hundra som firade påskafton tillsammans på Ånäsfältet i Bagaregården. Tack till alla vänliga människor i grannskapet som bidrog med ris och grenar till brasan. Ett särskilt stort tack till de som även hjälpte till under själva kvällen, utan er vore inte evenemanget möjligt.

Tillsammans för Bagaregården är en ideell förening som är helt beroende av stöd från de som bor i området. Vill du se att dessa evenemang forsätter även i framtiden bli medlem (eller Swisha en gåva till föreningen).

Alla våra intäkter går till att täcka våra kostnader för evenemangen i stadsdelen.

Tack för ert stöd och vi ses på nästa evenemang!

Årsmöte 2017

nordenga%cc%8ardenTid: fredag 3:e mars – 19:00
Lokal: Nordengården, Stockholmsgatan 16

Välkommen till vårt första årsmöte för föreningen Tillsammans För Bagaregården. Årsmötet är din chans att ta del av föreningens arbete under 2016 samt vara med och påverka inför 2017.

Vi hoppas att ni vill vara med och påverka vårt grannskap.

Såklart kommer vi att bjuda på fika.

Följande kommer bland annat att behandlas på årsmötet:

  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelsen
  • Val av valberedning
  • Verksamhetsplan

Endast medlemmar har rösträtt, varje medlem har en röst men mötet är öppet för alla.

Välkommen
Styrelsen – Tillsammans För Bagaregården

Upprustning och utveckling av Ånäsfältet.

DSC03455Måndag den 5:e december hade föreningen bokat träff med representanter från Göteborgsstad för att diskutera Ånäsfältets nuvarande status och framtid. Vi anser att underhåll under senaste åren blivit allt mer eftersatt. Staden representerades av Gösta Malmryd, planeringschef för Idrotts och Föreningsförvaltningen, samt Anna Hjort, Vik. Utvecklingsledare vid Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda. Föreningen representerades av Linus I, Peter A och Cristiana C.

Föreningen är mycket angelägen om att en kortsiktig upprustning sker samt att det basala löpande underhållet sköts. Linus berättade om hur viktigt fältet är för stadsdelen och i vilka syften det främst används idag. Bilder som visar på slitage och eftersatta underhåll delades ut tillsammans med en kort analys. Vi önskade bland annat ogräs bortrensat, nät på målen, att planket lagas och att omklädningsrummet målas om.

Tyvärr ville inte Gösta lova något då löpande underhåll inte ingår i hans roll. Detta delegerar han dock till rätt person. Han påpekade att situationen med planskötsel i Göteborg är ansträngd.

Ånäsfältet både blöttes och stöttes, vändes och vreds på.  Vi pratade mycket om markanvisningen som just nu väntar på handläggning hos Stadsbyggnadskontoret. Det finns möjligheter att IoFF (till skillnad mot Park och Natur som nöjer sig med att bli informerade) kommer inta en aktiv roll gällande Ånäsfältets framtid. Vi diskuterade bland annat en “mellanlösning” där man söker göra en investering på fältets södra del i någon form. Görs ett lyckat försök kan man kanske få fram pengar. Gösta ville höra med SBK och FK om de hade något emot att han gick vidare med detta projekt. Peter A visade en visionsskiss över hur man kan sätta upp en idrotts- och aktivitetsanläggning öppen för alla som tillfredsställer de flesta behov ur ett hälso- och trivsamhetsperspektiv.

SDN hade tydligt ansträngt sig sedan senaste mötet. Anna hade gott om idéer för olika projekt Ånäsfältet kan ingå i. Bland annat driver Park och Natur projektet “Trygg park” där fältet kan vara en kandidat för 2017. Hon har även haft möte med planerande enheter i stan och tagit upp fältet. Vidare har SDN börjar jobba med nästa visionsplan som ska bli klar 2018. Är vi alerta är förhoppningarna att vi kan få till en medborgardialog kring hur Ånäsfältet kan ingå i detta dokument. SDN tänker vara med i framtida dialoger kring fältet.

Det finns även en chans att SDN kan vara med och påverka IoFF:s planer om man hittar ett så kallat “akut behov”. I så fall är det också enklare att få loss pengar.

Det finns också möjlighet att SDN ser Ånäsfältet som en påtänkt plats för framtida skola då det byggs en hel del i de mer södra delarna av Örgryte.

Slutsats: Vi fick svar på många frågor och har inlett ytterligare en dialog. Tyvärr blev mötet inte så lösningsorienterat men det är inte så konstigt då vi inte fått möjlighet att presentera en fullständig problemformulering tidigare.

Föreningen kommer fortsätta ta upp den kortsiktiga skötseln så väl som den långsiktiga planeringen. Vi kommer också försöka få till framtida möten i frågan.

Vi vill också ge lite extra beröm till SDN som visar på riktigt fint engagemang i frågan.

Ånäsfältets Framtid

13350540_10153673096529033_8049094516786370967_o

Vi har skrivit till Fastighetsnämnden för Göteborgs Stad angående deras framtida planer för Ånäsfältet. I linje med våra stadgar har vi påpekat för politikerna vikten av Ånäsfältet för stadsdelen som rekreationsyta samt områdets historiska karaktär.

Som förening inser vi att vi saknar mandat att representera samtliga medborgare i Bagaregården och därför vill vi se en medborgardialog.

Som ett resultat av vårt brev har Liberalerna och Moderaterna lämnat ett yttrande där flera av våra önskemål inklusive medborgardialog är med.

Vi kommer i framtiden fortsätta försöka göra din röst hörd i denna och andra frågor.

Vårt Brev

Till: Politiker på Fastighetskontoret
Från: Tillsammans för Bagaregården

Hej

Det har kommit till vår kännedom att kommunen har planer för utvecklingen och byggnation på Ånäsfältet.

Vi är en förening som vill säkerställa att invånare i Bagaregården får tillgång till våra gemensamma gröna områden och att våra öppna ytor i stadsdelen underhålls. Vi skapar gemenskap för alla i stadsdelen genom att organisera aktiviteter och evenemang som är tillgängliga för alla oavsett bakgrund.

Idag används Ånäsfältet flitigt för spontanidrott och rekreation. I stadsdelen har vi även en lång tradition av att ha allmänna tillställningar på fältet. Åretshöjdpunkt är när vi gemensamt välkomna påsken med en av stadens få kvarvarande påskbrasor. I framtiden behöver utrymme finnas kvar för dessa aktiviteter och ”community events” som stärker integration och folkhälsan.

Området kring Ånäsfältet är, tillsammans med hela Bagaregården, en unik stadsdel. Flera byggnader runt Ånäsfältet är klassade som riksintresse. Det är därför av yttersta vikt att utvecklingsplaner harmonierar med existerade bebyggelse. Detta gäller även materialval, byggnadsstil och proportioner.

Vi som förening kan inte själva företräda alla medborgare och deras eventuella åsikter om Ånäsfältets framtid. Därför vill vi se en skriftlig garanti i planbeskedet från Fastighetskontoret att en medborgardialog ska genomföras innan kommunen eller en framtida entreprenör börjar rita på Ånäsfältet.

Med vänliga hälsningar
Styrelse för Tillsammans för Bagaregården

Liberalernas och Moderaternas Yttrande

Yttrande L, M Fastighetsnämnden 2016-10-24
Ansökan om planbesked för bostäder med mera vid Ånäsfältet, inom stadsdelen Bagaregården.
Vi anser det vara högt prioriterat att en god dialog förs med stadsdelen Örgryte/Härlanda, bland annat gällande förskola. I övrigt är det viktigt att ytan för rekreation rustas upp och att förankring och dialog med kringboende sker. Det är välkommet om utformningen harmonierar med bebyggelse i området.