Göteborgs stad – ”Som jag sagt tidigare så tas hela Ånäsfältet i anspråk”

 

Göteborgs kommun jobbar för närvarande på ett förslag att bebygga Ånäsfältet med en skola, idrottshall och bostäder.

Planerna är en F-9 (förskola till årskurs 9) skola för 650 elever med tillhörande idrottshall samt ca 30-tal bostäder. I mailkorrespondens mellan tjänstemän på kommunen har det framkommit att detta förslag skulle leda till att hela fältet tas i anspråk.

Staden anser att behovet av skolplatser i stadsdelen kommer att öka på grund av planerade bostäder primärt på Prästgårdsängen. Ett av förslagen för att hantera denna ökning är byggplanerna för Ånäsfältet. Stadsledningskontoret och politiker i SDN Örgryte-Härlanda har valt ut Ånäsfältet som lämplig för bebyggelse.

Tjänstemännen på Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda har efterfrågat medborgaredialog för de förväntat kvarvarande delarna av området. Ansvarig tjänsteman för förslaget har svarat i mail ”Som jag sagt tidigare så tas hela Ånäsfältet i anspråk”.

– För att rätt beslut ska tas är det viktigt att staden förstår hur ytan används idag som område för rekreation och spontanidrott, säger Linus Ivarsson, ordförande i Tillsammans För Bagaregården.

Förslaget ligger idag fortfarande under behandling av Fastighetskontoret. Politiker i Fastighetsnämnden förväntas ta ett första beslut i ärendet i februari 2018. Förslaget har försenats flera gånger. En planansökan var färdig tidigare i höst men försenades då Fastighetskontoret vill lägga till bostäder till planen utöver utbildningslokaler och idrottshall.

Enligt ansvariga tjänstemän innehåller förslaget uteytor som är tänkta att samutnyttjas med de boende i Bagaregården

– Det finns en uppenbar risk att skolgården inte kommer vara tillgängligt för allmänheten på samma vis som idag. Det unika med Ånäsfältet är att vem som helst kan använda fältet. Brännboll, fotboll, pulkaåkning och till och med vår kända påskbrasa har ordnats under åren. Staden måste se till att möjligheten till dessa aktiviteter kvarstår även i framtiden, fortsätter Linus Ivarsson.

Medborgardialog efterfrågas av Tillsammans För Bagaregården för att säkerställa att egenskaper och kvaliteter som området bidrar med idag ska fortsätta finnas kvar även för framtida generationer.

Kommentarer om Ånäsfältet från kommunen

– I Bagaregården, Lunden och Olskroken är det mycket ont om öppna oprogrammerade gräsytor att leka, sola och ha picknick på. Det bör finnas kvar tillräckligt stora sådana ytor på Ånäsfältet. – Stadsbyggnadskontoret

– Ånäsfältet ligger inom en del av staden där det råder brist på bostadsnära park. Den yta som idag förvaltas av park- och naturförvaltningen är för liten för att uppfylla de krav som finns vad gäller just bostadsnära park. Park- och naturförvaltningen skulle därför önska att användningen av hela Ånäsfältet sågs över. På det sättet skulle kvaliteterna på platsen kunna förbättras och brist på bostadsnära park i området kunna åtgärdas. – Park och Natur

– Vi vill också understryka vikten av dialog med de föreningsbildningar som finns i området och som varit aktiva i frågan om att bevara och utveckla ”lekfältet”. Bland de tankar som formulerats av de närboende finns tanken om ett modernt aktivitetsfält som är öppet dygnet runt men fungerar som skolgård och idrottsarena för skolorna under dagtid. – Idrott och Föreningsförvaltningen


Flera av våra medlemmar har samlat ihop information om Ånäsfältets framtid genom att begära ut allmänna handlingar från kommunen. Klicka här för att ladda ner en sammanställning på dessa dokument. Vi har valt att ta bort personlig e-mail adress och efternamn på samtliga individer av integritetsskäl.