Upprustning och utveckling av Ånäsfältet.

DSC03455Måndag den 5:e december hade föreningen bokat träff med representanter från Göteborgsstad för att diskutera Ånäsfältets nuvarande status och framtid. Vi anser att underhåll under senaste åren blivit allt mer eftersatt. Staden representerades av Gösta Malmryd, planeringschef för Idrotts och Föreningsförvaltningen, samt Anna Hjort, Vik. Utvecklingsledare vid Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda. Föreningen representerades av Linus I, Peter A och Cristiana C.

Föreningen är mycket angelägen om att en kortsiktig upprustning sker samt att det basala löpande underhållet sköts. Linus berättade om hur viktigt fältet är för stadsdelen och i vilka syften det främst används idag. Bilder som visar på slitage och eftersatta underhåll delades ut tillsammans med en kort analys. Vi önskade bland annat ogräs bortrensat, nät på målen, att planket lagas och att omklädningsrummet målas om.

Tyvärr ville inte Gösta lova något då löpande underhåll inte ingår i hans roll. Detta delegerar han dock till rätt person. Han påpekade att situationen med planskötsel i Göteborg är ansträngd.

Ånäsfältet både blöttes och stöttes, vändes och vreds på.  Vi pratade mycket om markanvisningen som just nu väntar på handläggning hos Stadsbyggnadskontoret. Det finns möjligheter att IoFF (till skillnad mot Park och Natur som nöjer sig med att bli informerade) kommer inta en aktiv roll gällande Ånäsfältets framtid. Vi diskuterade bland annat en “mellanlösning” där man söker göra en investering på fältets södra del i någon form. Görs ett lyckat försök kan man kanske få fram pengar. Gösta ville höra med SBK och FK om de hade något emot att han gick vidare med detta projekt. Peter A visade en visionsskiss över hur man kan sätta upp en idrotts- och aktivitetsanläggning öppen för alla som tillfredsställer de flesta behov ur ett hälso- och trivsamhetsperspektiv.

SDN hade tydligt ansträngt sig sedan senaste mötet. Anna hade gott om idéer för olika projekt Ånäsfältet kan ingå i. Bland annat driver Park och Natur projektet “Trygg park” där fältet kan vara en kandidat för 2017. Hon har även haft möte med planerande enheter i stan och tagit upp fältet. Vidare har SDN börjar jobba med nästa visionsplan som ska bli klar 2018. Är vi alerta är förhoppningarna att vi kan få till en medborgardialog kring hur Ånäsfältet kan ingå i detta dokument. SDN tänker vara med i framtida dialoger kring fältet.

Det finns även en chans att SDN kan vara med och påverka IoFF:s planer om man hittar ett så kallat “akut behov”. I så fall är det också enklare att få loss pengar.

Det finns också möjlighet att SDN ser Ånäsfältet som en påtänkt plats för framtida skola då det byggs en hel del i de mer södra delarna av Örgryte.

Slutsats: Vi fick svar på många frågor och har inlett ytterligare en dialog. Tyvärr blev mötet inte så lösningsorienterat men det är inte så konstigt då vi inte fått möjlighet att presentera en fullständig problemformulering tidigare.

Föreningen kommer fortsätta ta upp den kortsiktiga skötseln så väl som den långsiktiga planeringen. Vi kommer också försöka få till framtida möten i frågan.

Vi vill också ge lite extra beröm till SDN som visar på riktigt fint engagemang i frågan.