Ånäsfältets Framtid

13350540_10153673096529033_8049094516786370967_o

Vi har skrivit till Fastighetsnämnden för Göteborgs Stad angående deras framtida planer för Ånäsfältet. I linje med våra stadgar har vi påpekat för politikerna vikten av Ånäsfältet för stadsdelen som rekreationsyta samt områdets historiska karaktär.

Som förening inser vi att vi saknar mandat att representera samtliga medborgare i Bagaregården och därför vill vi se en medborgardialog.

Som ett resultat av vårt brev har Liberalerna och Moderaterna lämnat ett yttrande där flera av våra önskemål inklusive medborgardialog är med.

Vi kommer i framtiden fortsätta försöka göra din röst hörd i denna och andra frågor.

Vårt Brev

Till: Politiker på Fastighetskontoret
Från: Tillsammans för Bagaregården

Hej

Det har kommit till vår kännedom att kommunen har planer för utvecklingen och byggnation på Ånäsfältet.

Vi är en förening som vill säkerställa att invånare i Bagaregården får tillgång till våra gemensamma gröna områden och att våra öppna ytor i stadsdelen underhålls. Vi skapar gemenskap för alla i stadsdelen genom att organisera aktiviteter och evenemang som är tillgängliga för alla oavsett bakgrund.

Idag används Ånäsfältet flitigt för spontanidrott och rekreation. I stadsdelen har vi även en lång tradition av att ha allmänna tillställningar på fältet. Åretshöjdpunkt är när vi gemensamt välkomna påsken med en av stadens få kvarvarande påskbrasor. I framtiden behöver utrymme finnas kvar för dessa aktiviteter och ”community events” som stärker integration och folkhälsan.

Området kring Ånäsfältet är, tillsammans med hela Bagaregården, en unik stadsdel. Flera byggnader runt Ånäsfältet är klassade som riksintresse. Det är därför av yttersta vikt att utvecklingsplaner harmonierar med existerade bebyggelse. Detta gäller även materialval, byggnadsstil och proportioner.

Vi som förening kan inte själva företräda alla medborgare och deras eventuella åsikter om Ånäsfältets framtid. Därför vill vi se en skriftlig garanti i planbeskedet från Fastighetskontoret att en medborgardialog ska genomföras innan kommunen eller en framtida entreprenör börjar rita på Ånäsfältet.

Med vänliga hälsningar
Styrelse för Tillsammans för Bagaregården

Liberalernas och Moderaternas Yttrande

Yttrande L, M Fastighetsnämnden 2016-10-24
Ansökan om planbesked för bostäder med mera vid Ånäsfältet, inom stadsdelen Bagaregården.
Vi anser det vara högt prioriterat att en god dialog förs med stadsdelen Örgryte/Härlanda, bland annat gällande förskola. I övrigt är det viktigt att ytan för rekreation rustas upp och att förankring och dialog med kringboende sker. Det är välkommet om utformningen harmonierar med bebyggelse i området.